خرید لباس مجلسی شکایتی در مورد مرگ ناشی از آلودگی هوا وجود ندارد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: هیچ گونه پرونده ای در خصوص مرگ ناشی از آلودگی هوا در پزشکی قانونی در جریان رسیدگی نیست.دکتر محمد حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سال گذشته اعلام کردیم پزشکی قانونی آمادگی دارد به مرگ های مشکوک در اثر آلودگی هوا رسیدگی کند اما هنوز شکایتی به ما ارجاع نشده است.معاون قضائی دادستان کل کشور سال گذشته از بازماندگان کسانی که بر اثر آلودگی هوا فوت کرده اند خواست تا شکایات خود را جهت بررسی موضوع در مراجع قضائی مطرح کنند تا موارد برای بررسی به پزشکی قانونی ارجاع شود.به دنبال این امر جمعی از خانواده های متوفیان ناشی از آلودگی هوا با حضور در دادستانی کل کشور خواستار بررسی علت فوت بستگان خود شدند و پس از آن مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام کرد که دادستانی کل کشور شکایت خانواده های متوفیان ناشی از آلودگی هوا را به مراجع قضائی مربوطه ارسال کرده است.رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: در هر زمان آمادگی داریم به شکایات بازماندگان کسانی که بر اثر آلودگی هوا فوت کرده اند رسیدگی کنیم و مردم نیز اطمینان داشته باشند که اگر مرگ ناشی از آلودگی هوا اثبات شود، اعلام خواهیم کرد.