خرید لباس مجلسی تله گذاری در مجلس برای گربه سوژه ساز!

پس از مشاهده يك گربه در راهروهاي مجلس كه روز گذشته اتفاق افتاد،امروز يك تله گربه در مجلس مشاهده شده است.به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين،ديروز در راهروهاي مجلس يك گربه ديده شد كه از اتاق خبرنگاران مستقر در كنار در پارلمان به سرعت به بيرون دويد و راهروهاي مجلس را تا قسمت اينترنت نمايندگان پيمود و سپس مخفي شد.مسئولين مجلس براي به دام انداختن اين گربه تله هايي را  در مجلس گذاشته تا گربه را به دام بيندازند. اين گربه ديروز براي دقايقي سوژه ميان خبرنگاران و تصويربرداران شد.