خرید لباس مجلسی پرونده فائزه و مهدی هاشمی در دادسرا

رییس کل دادگستری درباره پرونده قضایی فرزندان هاشمی رفسنجانی گفت: پرونده فائزه و مهدی هاشمی هنوز در حال طی مراحل خود در دادسرا است یعنی به دادگستری و به بخش محاکم ارسال نشده است.”به نوشته  روزنامه ابتکار ،  علیرضا آوایی در این باره توضیح داده که “در دادسرا هر پرونده ای که وارد می شود باید بررسی شده و در این صورت یا دلایل کافی وجود داشته که در این باره قرار مجرمیت صادر شده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه برای اتخاذ تصمیم ارسال می شود یا اینکه در مرحله دادسرا در مورد پرونده دلایل کافی برای ارسال به دادگاه دیده نمی شود لذا قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شود.” رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفته” در مورد فائزه و مهدی هاشمی پرونده های آنها هنوز در مرحله دادسرا قرار دارد البته در مرحله دادسرا برای بازجویی و تحقیق ممکن است افراد احضار شوند چرا که در این مرحله اتهامات هم تفهیم می شود. قاعدتا وقتی برای کسی پرونده تشکیل می شود آن فرد احضار هم می شود ولی احضار زمانی اتفاق می افتد که دلایل برای احضار فرد کافی بوده باشد چرا که ممکن است علیه هر کسی گزارش داده شود.”